ایمپلنت دیجیتال

ایمپلنت دیجیتال

دندانپزشکی با محوریت دیجیتال می تواند جایگزینی مناسب
برای روشهای درمان سنتی باشد. به منظور کاهش مشکلات
احتمالی در درمان های سنتی راه حل های پیشرفته ای به
کمک دندانپزشکی دیجیتال قابل ارائه می باشد
دندانپزشکی با محوریت دیجیتال می تواند جایگزینی مناسب
برای روشهای درمان سنتی باشد. به منظور کاهش مشکلات
احتمالی در درمان های سنتی راه حل های پیشرفته ای به
کمک دندانپزشکی دیجیتال قابل ارائه می باشد
لیزر سیرونا

لیزر سیرونا

لیزر سیرونا

در کلینیک لبخند

بی رقیب در درمان بافت‌های نرم

کلینیک دندانپزشکی آناشید محدوده قلهک دندانپزشکی بدون درد با لیزر سیرونا

لبخند

دوست دندان شما

رزرو وقت

خدمات کلینیک

تکنولوژی نوین

لیزر دایود ۴۴۵ نانومتر به عنوان یک طول موج نوآورانه و بدیع تحولی خاص در سیستمهای لیزر دایود موجود در دندانپزشکی روز دنیا را ارائه داده است. بهبود عملکرد و سرعت برش همراه با نیاز به توان‌های پایینتر لیزر دایود نسبت به دایود های موجود در طیف مادون قرمز بدین معنی است که توسعه شگرفی در کار با لیزرهای دایود در دندانپزشکی محافظه کارانه اتفاق افتاده است.حذف معایب دایودهای طیف مادون قرمز در کنار بهبود قدرت این طیف از دایود ۴۴۵ نانومتر طول موجی بی رقیب در درمان بافتهای نرم ساخته است

اخبار

آخرین مقالات